ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู็วิทยาการคำนวณและการส่งผลงานดีเด่น Coding “CODING Achievement Awards” วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings