กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรณีละทิ้งติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร