ict -

การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/otpec2564dpasite/home

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงาน