กลุ่มกฎหมายและคดี

ประชาสัมพันธ์การอบรมคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2566 และแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษา

แจ้งระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์การแจ้งคำสั่งผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเรียกหรือรับเงิน

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรณีละทิ้งติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรณีความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา