กลุ่มกฎหมายและคดี

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเรียกหรือรับเงิน

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรณีละทิ้งติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรณีความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2565

การเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรณีตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ