ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ออก ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครพนม

การนำร่องฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ (เข็ม ๓,๔,๕) เพื่อเป็นตัวอย่างให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มแพร่ระบาดอีกครั้ง

ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครพนม

ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครพนม

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูล โครงการในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะของผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ และการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

การประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้วยเครือยข่ายศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนหนุนเสริม สพม.นครพนม