ภาพข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สัญจร ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 15 ข้อ ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.45 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม และ บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ภายใต้แนวคิด “LET’S GO EXERCISE ทุกวันพุธ” โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนได้นำไปปฏิบัติตาม ซึ่งจังหวัดนครพนมได้ให้ความสำคัญ ในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชน โดยมุ่งเน้นให้คนไทยทุกช่วงวัยได้หันมาออกกำลังกายสร้างนิสัยรักการออกกำลังกาย กระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนได้ใส่ใจในสุขภาพ หันมาทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของทุกคน ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมี ความสุข ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ได้มอบหมายให้นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผอ.สพม.นครพนม, นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร และนางสาวณภัชนันท์ บุญระมี ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรม (Open House) กิจกรรมบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ (EDU OPEN HOUSE OPEN HEART 2023) ณ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ตลอดจนเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ร่วมพิธีการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีทักษะด้านอาชีพก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้การเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย จ.อ.ศักดา เพ็ญปรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดนครพนม ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนภายใต้หัวข้อ “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง” โดยเฉพาะทางข้ามบริเวณเขตชุมชน สถานศึกษา และสถานพยาบาล รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชนต่อไป ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านข้างโรงเรียนบ้านหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครนพม นำบุคลากรในสังกัดฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกราช และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย พร้อมนี้ ได้เตรียมความพร้อมในการทำงานและพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพม.นครพนม

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมกันนี้ นายอัมพร พินะสา อดีตเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายอนันต์ พันนึก อดีตผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นการประธานพิธีเปิดการแข่งข่นกีฬาภายในโรงเรียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อความสามัคคี และการลดช่องว่างระหว่างกันรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นทีมทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับหมู่คณะลดความขัดแย้งซึ่งกันและกันและรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุเทนพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ร่วมประชุม สัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันพฤหสับดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับนโยบายการบริหารการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม