ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่องนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน