ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด