การประกวดผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566