ประชุมคณะทำงานศึกษาวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  “โครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ.” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖