การประชุมออนไลน์ ผ่าน Zoom เกี่ยวกับการพัฒนาห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น