ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือขข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2(มกราคม 2567-มีนาคม2567)