การศึกษาดูงานงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายเฉลิมเกียรติ คำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยามอบหมายให้นายศราวุธ บุญปลอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนสภานักเรียน ไปศึกษาดูงานงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม พร้อมทั้งร่วมลงนาม MOU ร่วมเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อที่จะนำแนวทางในการดำเนินงานสภานักเรียนมาปรับประยุกต์ใช้ตามบริบทให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ตามรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน “THAMMA MODEL”