ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม