ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)