ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ฉบับที่ 29 การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565