วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรร่วมรับการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการติดตาม ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม