วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดิทัศน์การขับเคลื่อนนโยบาย Active Learning มิติด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิต (ตามโครงการอาชีวนวัตวิถีสู่การเรียนรู้ เพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิต และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับ ความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑)