วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ตามโครงการอาชีวนวัตวิถีสู่การเรียนรู้ เพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิต และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑) ณ ห้องประชุมเปือยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม