วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์รอง ผอ. สพม.นครพนม มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย คือเด็กหญิงวริศรา ศรีหะมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖ และนางสาวณัฎฐธิดา ศรีหะมงคล นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖ สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมด้วย รอง ผอ.รร.สหราษฎร์รังสฤษฏ์ ณ บ้านเลขที่ ๑๐/๓ หมู่ ๑๑ บ้านท่าแต้ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม