การประชุมคณะกรรมการสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม