การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ๑. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ๒. กิจกรรมถอดบทเรียน ๓. กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม