ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ต่อเนื่อง ๕ ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบโควตา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงขอให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง ๕  ปี) รอบโควตาสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์สาขาเมคคาทรอนิกส์ละหุ่นยนต์ สังกัดสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้นักเรียนในสถานศึกษาทราบ และเกิดความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว เปิดรับสมัคร จำนวน
๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยเป็นรอบสอบสัมภาษณ์และ Portfolio ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายชัยวัฒน์ ณ ระนอง หัวหน้าโครงการฯ เบอร์โทร ๐๙๔ ๑๒๑๔๒๘๔