การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม