กิจกรรมค่ายแกนนำสภานักเรียนและทักษะชีวิต TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม