การประชุมจัดทำคู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี