ร่วมรับฝังแถล่งข่าวการ เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕