ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษา คือ นายสุทัศน์ วังกะธาตุ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา กับ นายภูวนารถ ตั้งศิริ ได้ย้ายไปดำตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒน