ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕