รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนเปิดโลกใหม่ที่สร้างสรรค์และก้าวสู่ความล้ำหน้าด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางสายวิชาการและสายวิชาชีพ