การประชุม ก.ค.ศ. เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม ม.๑๑ แห่ง พรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคำถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่าง ๆ