โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการเงินครู และบุคากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ สถานีแก้หนี้ สพม.นครพนม)