การประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้วยเครือยข่ายศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนหนุนเสริม สพม.นครพนม