ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานติดตามความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ต่อเนื่อง ๕ ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบโควตา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงขอให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง ๕  ปี) รอบโควตาสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์สาขาเมคคาทรอนิกส์ละหุ่นยนต์ สังกัดสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้นักเรียนในสถานศึกษาทราบ และเกิดความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว เปิดรับสมัคร จำนวน
๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยเป็นรอบสอบสัมภาษณ์และ Portfolio ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายชัยวัฒน์ ณ ระนอง หัวหน้าโครงการฯ เบอร์โทร ๐๙๔ ๑๒๑๔๒๘๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ออกตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน กรณีประสบภัยธรรมชาติ

ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษานครพนม ออกตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด กรณีประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงกำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ดังนี้
๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษายื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานคพนม ภายในวันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินและส่งผลการประเมินให้จังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒. ระดับจังหวัด ดำเนินการประเมินและส่งผลการคัดเลือกให้ระดับกลุ่มจังหวัดภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. ระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการประเมินและคัดเลือกภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม