ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

การเผยแพร่ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(EGP)ในรอบไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าอบรมและเสวนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง”ห้องเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตยุค New Normal ตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.15 – 16.30 น.