กลุ่มนโยบายและแผน

ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการกำหนดนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสามารถร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ได้ผ่านลิ้งค์ https://shorturl.at/egkJX ภายในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นี้

การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับโรงเรียนในสังกัด)

การจัดทำแผนสำหรับโรงเรียนในสังกัด

แจ้งการเปิดระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนังสือแจ้งเวียน-2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนคค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หนังสือแจ้งเวียน-1

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (30%)

กิจกรรมสนับสนุน-30-หน้าแรก

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการของสถานศึกษาในสังกัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประกาศเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

2