กลุ่มนโยบายและแผน

ออกตรวจสอบพื้นที่และความขาดแคลนในการขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน การก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ (งบผูกพัน) พ.ศ. 2567 – 2568

การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการดำเนินงานในระบบให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครพนม โดย นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคกลางและ กทม. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม

ออกตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน กรณีประสบภัยธรรมชาติ

ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษานครพนม ออกตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด กรณีประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับตรวจติดตามประเมินผลตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง.ผอ. สพม.นครพนม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับตรวจติดตามประเมินผลตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

QR Code: คู่มือตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566