ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565)

การเผยแพร่ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(EGP) ในรอบเดือน มิถุนายน 2565

การเผยแพร่ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(EGP) ในรอบเดือน เมษายน 2565

การเผยแพร่ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(EGP) ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานติดตามความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ (เลือกรายการ) , ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ (เลือกรายการ) และครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ) ของโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)