กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดปรากฎตามลิงค์ด้านล่าง

https://sites.google.com/secondary22.go.th/spm22-2564/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชาย – หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและนิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี จำนวน ๑๖๐ คน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖  ณ สถาบันวิชาการ NT เลขที่ ๑๗๔ ซอยงามวงศ์วาน ๑๗ ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีรายละเอียดข้อมูลโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์ตาม QR Code หรือ https://bit.ly/3FWXSD6
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงขอประชาสัมพันธ์           การจัดกิจกรรมดังกล่าวแก่สถานศึกษาในสังกัดทราบและประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม    โดยสามารถสมัครออนไลน์ ที่ลิงค์ www.parliament.go.th/dyouth ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

         

OR Code ข้อมูลโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์