กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.นครพนม

ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดปรากฎตามลิงค์ด้านล่าง

https://sites.google.com/secondary22.go.th/spm22-2564/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชาย – หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและนิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี จำนวน ๑๖๐ คน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖  ณ สถาบันวิชาการ NT เลขที่ ๑๗๔ ซอยงามวงศ์วาน ๑๗ ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีรายละเอียดข้อมูลโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์ตาม QR Code หรือ https://bit.ly/3FWXSD6
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงขอประชาสัมพันธ์           การจัดกิจกรรมดังกล่าวแก่สถานศึกษาในสังกัดทราบและประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม    โดยสามารถสมัครออนไลน์ ที่ลิงค์ www.parliament.go.th/dyouth ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

         

OR Code ข้อมูลโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

ด้วย มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว จึงได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาจนสำเร็จวุฒิปริญญาตรีให้แก่เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด คือ สอบเข้าศึกษาต่อใน ๔ สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
๘ สาขาวิชาที่ได้รับการพิจารณาทุนคือ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ เกษตร ครุศาสตร์(ครู) และเศรษฐศาสตร์
โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนจบหลักสูตรปริญญาตรี อาทิ ค่าหน่วยกิต ค่าครองชีพ และค่าหอพัก ทั้งนี้เมื่อผู้ได้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ต้องปฏิบัติงานหรือชดใช้เงินให้กับมูลนิธิฯ เพื่อคืนทุน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.daf.or.th ในปีการศึกษา ๒๕๖๖
มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จึงขอเชิญเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และผ่านหลักเกณฑ์ตามที่มูลนิธิฯ กำหนด ส่งใบสมัครขอรับทุนมาที่มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-792-6527,
065-210-0707 E-mail : daf.scholarship@gmail.com

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบที่ ๑ (Portfolio)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และแนวทางในการคัดเลือก ค้นหา คัดกรองและร่วมค้นหา คัดกรองนักเรียนผู้ขอรับทุน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้ทุนการศึกษานักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2565 โครงการครูรักษ์ถิ่น โดยรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

  • ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร สัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.๖ หรือเทียบเท่าปีการศึกษา ๒๕๖๕ บิดามารดา/ผู้ปกครอง เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุไม่น้อยกว่า  ๓ ปีติดต่อกันถึงวันสมัคร ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ เทอมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และอื่นๆตามประกาศ

๒. ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนจาก กสศ.ดังนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี ค่าหอพัก ๒,๐๐๐ บาท/เดือน ค่าครองชีพ ๖,๐๐๐ บาท/เดือน ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน ๒,๐๐๐ บาท/เดือน

๓. ผู้ได้รับทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาต้องไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนห่างไกลไม่น้อยกว่า ๖ ปี

๔. ผู้ประสานงานจังหวัดนครพนม คือ อ.ปวีณา  ขันธ์ศิลา (095-9394169) และได้รับจัดสรร ๓ แห่ง ได้แก่  

                         ๔.๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรวิทยา ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง รับสมัคร ๗.๘ พ.ย.๖๕

                         ๔๒โรงเรียนบ้านหัวหาด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง รับสมัครวันที่ ๙ พ.ย.๖๕

                         ๔.๓  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม รับสมัครวันที่ ๑๐-๑๑ พ.ย.๖๕

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ด้านล่าง

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์โควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ต่อเนื่อง ๕ ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบโควตา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงขอให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง ๕  ปี) รอบโควตาสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์สาขาเมคคาทรอนิกส์ละหุ่นยนต์ สังกัดสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้นักเรียนในสถานศึกษาทราบ และเกิดความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว เปิดรับสมัคร จำนวน
๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยเป็นรอบสอบสัมภาษณ์และ Portfolio ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายชัยวัฒน์ ณ ระนอง หัวหน้าโครงการฯ เบอร์โทร ๐๙๔ ๑๒๑๔๒๘๔