ประกาศคำสั่ง จังหวัด ที่364/2565

เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย