ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและโครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา