ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3