ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการของสถานศึกษาในสังกัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ