การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับโรงเรียนในสังกัด)

การจัดทำแผนสำหรับโรงเรียนในสังกัด