ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ (ภาคปฏิบัติ) เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กระทรวงศึกษาธิการ