ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน