แจ้งให้สถานศึกษาทบทวนแผนชั้นเรียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

และจากการประมวลผลและตรวจสอบข้อมูล แผนชั้นเรียนของสถานศึกษาในสังกัด พบว่าการดำเนินการจัดทำแผนชั้นเรียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและข้อมูลเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนไม่สอดคล้องกับข้อมูลนักเรียนตามสภาพจริง โดยเมื่อนําเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียน ในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) ของสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด เปรียบเทียบกับข้อมูลจำนวนการเกิดของประชากรที่มีอายุครบตามเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนของจังหวัดนครพนม (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมปกครอง) พบว่า เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนการเกิดประชากรที่มีแนวโน้มลดลง (จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันที่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ (Negative Correlation))

จึงเห็นควรให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้
1) ทบทวนแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569)
2) จัดทำแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567
3) บันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ ผ่านเว็บไซต์ https://classroomplan.bopp-obec.info/ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นี้