ประกาศแสดงเขตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมปละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม