ประธานพิธีกิจกรรม PIYA Open House ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานพิธีกิจกรรม PIYA Open House ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม และผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นการส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดการเรียนรู้และเพิ่มสมรรถนะให้กับผู้เรียนด้วยการนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ทุกกลุ่มวาระการเรียนรู้ และโครงการห้องเรียนพิเศษมานำเสนอผลงานทางวิชาการและจัดกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อย่างรอบด้าน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม