ประธานตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ประธานตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลังใจ กรรมการสนามสอบ นักเรียน และผู้แทนสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอุเทนพัฒนา สนามสอบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สนามสอบโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สนามสอบโรงเรียนปลาปากวิทยา

๑.สนามสอบโรงเรียนอุเทนพัฒนา

– มีทั้งหมด ๑๖ ห้องสอบ

– ลงชื่อเข้าสอบ ๔๗๓ คน

– ขาดสอบ ๗๕ คน

– Walk in ๓ คน

๒. สนามสอบโรงเรียนปลาปากวิทยา

– มีทั้งหมด ๑๑ ห้องสอบ

– ลงชื่อเข้าสอบ ๓๐๕ คน

– ขาดสอบ ๖๑ คน

๓. สนามสอบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

– มีทั้งหมด ๑๕ ห้องสอบ

– ลงชื่อเข้าสอบ ๔๓๒ คน

– ขาดสอบ ๑๒๐ คน

๔.สนามสอบโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

– มีทั้งหมด ๑๒ ห้องสอบ

– ลงชื่อเข้าสอบ ๓๔๓ คน

– ขาดสอบ ๕๒ คน