ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและถ่ายทำการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นางสาวศิวาพร ขรรค์ศร ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและถ่ายทำการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนนาแกพิทยาคม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา และศูนยการเรียนรู้พอเพียง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม