ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ และ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เป็นประธานการประเมิน นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร กรรมการ นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ และนางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.นครพนม เขต ๑ ณ ห้องประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม