ประธานการประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร พร้อมด้วย นายชุมพล ฝูงใหญ่ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นายวิญญู อุตระ ผอ.กลุ่มนิเทศ สพม.กาฬสินธุ์ นายประสบชัย ทินบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ดเขต ๑ นางสาวสุนันทา ยอดรัก ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๑ ณ หอประชุมปทุมทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี